Cap a on evolucionar?

Pla Estratègic

Pla Estratègic: decidint el futur que volem

Un pla estratègic, no només ens ajudarà a identificar en quina situació es troba l’empresa, sinó saber cap a on ens dirigim, determinar quins són els seus objectius i quines són les accions necessàries per assolir-los. Defineix el camí i és la guia per avançar.

Com ho farem

Mitjançant diferents dinàmiques i treball en grup i/o individuals, treballarem cadascuna de les fases del pla, recollint en un document final el resultat obtingut (la guia)

0. Fase Prèvia: abans de fer res, s’ha de reforçar els fonaments de qualsevol acció futura. Per això haurem de tenir clares la missió (la raó de ser per la qual s’ha creat l’empresa), la visió (cap a on es dirigeix l’empresa i a on volem que arribi) i els valors (la nostra manera de fer que ens caracteritza i ens distingeix).

1. Fase Diagnosi: analitzarem internament la situació actual en que es troba la teva empresa, des de totes les seves vessants (econòmica, financera, rrhh..) per tal de saber quines són les seves fortaleses i aspectes a millorar, i què l’afecta externament (competència, entorn legal, social, …) per esbrinar oportunitats i prevenir amenaces.

2. Fase Disseny: a partir de l’anàlisi i conclusions extretes de l’apartat anterior, treballarem en equip per definir els objectius, per a corregir les nostres debilitats, afrontar les amenaces, mantenir les nostres fortaleses i explotar oportunitats, que configuraran un Model de SERVEI, un Model de GESTIÓ i un Model EMPRESARIAL.

A partir d’aquí, definirem i planificarem les accions que ens portaran a assolir-los, prioritzant-les, determinant qui són els responsables de dur-les a terme, quin és el pressupost, i quins són els indicadors de control, per tal de fer-ne seguiment i, així, modificar, corregir i/o millorar.

Després podrem iniciar una implantació segons lo planificat, sabent quan i com fer-ne el seguiment i quines seran les persones responsables.