Com passar a l'acció?

Control Financer

Sistema de control de gestió financer

  • La nostra tresoreria, està gestionada en base a un sistema a prova de “fugues”?
  • Volem estar informats sobre la tresoreria i estar segurs de l’estat financer de l’empresa?
  • Estem segurs que repercutim al client el 100% del que paguem pel seu compte? Paguem només allò que hem de pagar?
  • Aprofitem al màxim les possibilitats de generar rendiments financers?
  • Són prou eficients els processos de cobraments i pagaments, o ens fan perdre molt temps?
  • Tenim sensació de control, i disposem de la informació comptable a temps real?

Si volem, no només donar resposta a totes aquestes preguntes, sinó garantir la pròpia viabilitat econòmica de la nostre empresa, hem d’evitar, entre d’altres, les conseqüències de la mala gestió, del desconeixement de la tresoreria i l’estat financer, no tenir informació actualitzada i a temps real, ni poder prevenir els riscos de pèrdues.

En el cas de les administracions de finques –sobretot quan gestionen fons de clients en un compte bancari únic- és del tot necessari implementar un sistema de control financer (control dels fons dineraris), adaptat a les necessitats i dimensió de la pròpia empresa, que garanteixi la integritat dels fons dels clients i, al mateix temps, els propis d’empresa, permetent en tot moment inventariar i controlar-los.

Com ho farem

Ajundant-vos a implantar el nostre model Be-Side el qual:

  • Verifica i garanteix que, tots el processos que impliquen una disposició dinerària, estiguin emparats comptablement.
  • Adapta el personal, els processos, procediments i manuals als nous controls introduïts.
  • Estableix, si cal, auditories externes que verifiquen i contrasten la informació de la pròpia empresa.
  • Ajuda a la interpretació i anàlisi de la informació dels documents comptables,

Resumint, amb aquest model de control comptable i financer es busca garantir que els fons dels clients (Passiu) estan en tot moment coberts per la tresoreria (Actiu) de l’empresa, així com la pròpia viabilitat econòmica i financera de l’empresa.