Què fer per millorar?

Pre-diagnosi

Anàlisi previ del problema, els símptomes i les causes.

Al llarg dels anys, ha estat molt freqüent sol·licitar la nostra ajuda degut a problemàtiques concretes que preocupaven a la direcció del despatx. En la majoria de casos, se’ns demanava una actuació concreta per a resoldre aquell problema.

Malauradament, gairebé sempre “el problema” sol tenir arrels profundes que cal descobrir, per poder enfocar la solució adequadament.

Per això, realitzem consultoria de pre-diagnosi, concreta, focalitzada a identificar les causes reals de la situació, a través de les nostres eines i tècniques especialitzades d’anàlisi.

Això ens permetrà plantejar una diagnosi

Com ho farem

Com podem solucionar un problema si en desconeixem la/es causa/es? No és possible! Per això, farem una primera aproximació per:

  • Identificar les relacions causa – efecte, la qual cosa permetrà, després de l’anàlisi, prioritzar les passes prèvies a la resolució del problema.
  • Procés reflexiu cap a les causes arrels, les que s’hauran de tractar.
  • Saber separar el que és i el que no és el problema, i des de quan es produeix.

Amb aquesta anàlisi, podrem avaluar si és necessari una diagnosi més àmplia més ajustada i precisa, per definir la intervenció i el pla d’accions posterior.o bé només una solució acotada i saber quina és.

Aquesta diagnosi prèvia la podem realitzar en sessions per hores, de jornada sencera o de mitja jornada, presencialment o via Skype.