Com passar a l'acció?

Gestió per competències, Direcció per Objectius i Sistemes de Retribució


  • Creus que al teu personal li manca motivació?
  • Has de seleccionar algú, i no tens clar quin ha de ser el seu perfil competencial a l’hora de cercar-lo?
  • Perceps que cal millorar el sistema de retribució, per estimular al personal en actitud de servei o de generació de negoci?
  • Sents que els equips de les teves àrees de negoci estan ben dirigits?
Què és un perfil de competències? Un perfil de competències defineix aquells aspectes imprescindibles que ha de tenir la persona per a garantir resultats òptims en l’acompliment d’un lloc de treball determinat. És la unió de coneixements, motivacions, actituds, trets de personalitat i habilitats, que marquen el valor afegit del professional, i que aporta pautes per a la selecció, promoció interna, formació i avaluació de l’acompliment.

Les Conseqüencies

Per què necessito elaborar un perfil de competències?

A banda de facilitar la implantació de la direcció per objectius, fer-lo ens obliga a:

  • identificar els objectius per a cadascun dels llocs de treball de l’empresa, que han d’estar alineats amb els objectius globals.
  • revisar aquests últims, establint indicadors i sistemes de càlcul per fer seguiment del seu assoliment en general, i en què hi contribueix cada persona en particular, facilitant l’establiment d’un pla salarial o d’incentius més just.
  • retroalimentar els objectius entre responsables i personal al seu càrrec, implementant una òptima comunicació interna i la millora continua.
  • revisar els resultats de l’equip humà, de manera objectiva, podent elaborar un pla de formació ajustat per millorar les capacitats humanes necessàries per a l’empresa.

Tot això finalment permet desenvolupar el talent, reforçar la motivació i fidelitzar les persones al projecte, fent així més forta l’empresa.

Com ho farem

En el següent gràfic veurem esquematitzada, en tot el seu abast, la guia de treball que proposem. Un cop realitzada una anàlisi prèvia, determinarem la situació en que es troba l’organització, les seves necessitats i les accions concretes a aplicar.